Aktualności

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Społem Lubin spółka z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin, na podstawie art. 238 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 Umowy Spółki

zwołuje

 

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które odbędzie się w I Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie, przy ul. M. Kopernika nr 7, dnia 27 czerwca 2019 r. o godz. 17.00.

 

 

Porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Społem Lubin Spółka z o.o.

 1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników przez Prezesa Zarządu Społem Lubin sp. z o.o.

 2. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia Wspólników.

 3. Ustanowienie Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków (art. 247 § 3 KSH).

 5. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.

 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Lubinie za okres 01.01.2018-31.12.2018.

 7. Sprawozdanie finansowe „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Lubinie za okres 01.01.2018-31.12.2018.

 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Lubinie za okres 01.01.2018-31.12.2018.

 9. Przedstawienie propozycji utworzenia funduszu celowego na umorzenie udziałów własnych oraz regulaminu jego funkcjonowania.

 10. Przedstawienie propozycji Regulaminu Rady Nadzorczej.

 11. Dyskusja.

 12. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i stwierdzenie, że jest ono władne do podejmowania uchwał przewidzianych porządkiem obrad.

 13. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Lubinie za okres 01.01.2018-31.12.2018.

 2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Lubinie za okres 01.01.2018-31.12.2018.

 3. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Lubinie za okres 01.01.2018-31.12.2018.

 4. Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Mirosławowi Chabowskiemu za okres 01.01.2018-31.12.2018.

 5. Utworzenia funduszu celowego na umorzenie udziałów własnych i przyjęcia regulaminu jego funkcjonowania.

 6. Podziału zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego za okres 01.01.2018-31.12.2018.

 7. Uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

 1. Wolne wnioski.

 2. Zakończenie obrad.

 

 

Materiały na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników do wglądu w siedzibie Spółki z o.o. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 82; od dnia 13.06.2019 r.Zarząd Społem Lubin sp. z .o.

© 2016 Społem Lubin sp. z o.o. | Wykonanie: TOMART