O firmie


Dnia 19.09.1972 r. zostało zorganizowane pierwsze Oddziałowe Zgromadzenie członków SPOŁEM Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców we Wrocławiu Oddział w Lubinie. W wyniku zmian struktury organizacyjnej spółdzielczości w 1982 r. w miejsce Oddziału Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców powstała samodzielna organizacja SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Lubinie z datą rejestracji 22.12.1982 r. pod RS 785 Sądu Rejonowego V Wydział Gospodarczy w Legnicy.

Dzisiaj SPOŁEM LUBIN sp. z o.o. jest samorządną i samodzielną jednostką, której majątek stanowi prywatną własność członków. Zrzesza 170 członków i zatrudnia ok. 340 osób. Pracownikami Spółdzielni są mieszkańcy Lubina, Polkowic, Legnicy i okolicznych miejscowości. Umiejętność dostosowywania się do zmieniającej sytuacji gospodarczej oraz profesjonalne zarządzanie sprawia, że jesteśmy prężną i godną zaufania firmą na rynku. Priorytetem w działaniach Spółdzielni jest wysoka jakość oferowanych produktów oraz profesjonalna obsługa klienta. 

STREFA BIZNESU

PRACA

AKTUALNOŚCI


Polityka Jakości

 

Działalność Spółdzielni prowadzona jest w 21 placówkach handlu detalicznego rozmieszczonych na terenie Lubina, Polkowic i Legnicy oraz 3 zakładach produkcyjnych działających na terenie Lubina.

Dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne naszych produktów i towarów handlowych to priorytet naszej działalności. Począwszy od 2005r., w którym wdrożyliśmy system HACCP oraz zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Higienicznej (GHP) dbamy o utrzymanie najwyższych standardów obsługi klienta, jakości zdrowotnej i handlowej oferowanych w sprzedaży wyrobów własnej produkcji i towarów handlowych innych producentów sprzedawanych w naszych placówkach detalicznych.

Wdrożony, utrzymywany i dokumentowany system HACCP jest zgodny z wszelkimi ustawowymi wymogami wyznaczającymi standardy jakościowe dla żywności powszechnie uznane i stosowane na całym świecie.

Opracowane przez Spółdzielnię procedury oraz instrukcje mają na celu w pierwszej kolejności przeciwdziałanie a następnie eliminowanie i zapobieganie powstawaniu potencjalnych zagrożeń we wszystkich procesach produkcji oraz obrotu artykułami spożywczymi.

Obsługę klienta prowadzi wykwalifikowana kadra uprawniona do wykonywania czynności związanych z obrotem żywnością, mająca pełną świadomość zagrożeń, jakie mogą występować w obrocie żywnością i w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo zdrowotne sprzedawanych artykułów i wyrobów spożywczych.

Prawidłowość funkcjonowania systemu HACCP podlega stałemu nadzorowi i weryfikacji prowadzonej we wszystkich placówkach Spółdzielni przez system kontroli wewnętrznej oraz instytucje kontroli państwowej.

 

System kontroli wewnętrznej obejmuje:

1.      Kontrolę bezpośrednią i bieżącą prowadzoną przez pracowników i kierownictwo poszczególnych placówek Spółdzielni.

2.      Kontrolę pośrednią i okresową prowadzoną przez jednostki branżowe tj. Dział Produkcji nadzorujący działalność zakładów produkcyjnych oraz Biuro Handlu obejmujące nadzorem placówki handlowe Spółdzielni.

3.      Kontrolę pośrednią i okresową sprawowaną przez pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. Kontroli Wewnętrznej, podległego bezpośrednio Zarządowi Spółdzielni i obejmującego zakresem swoich kontroli ( minimum 1 raz w roku) wszystkie placówki oraz jednostki organizacyjne między innymi Dział Produkcji i Biuro Handlu Spółdzielni.

Instytucje państwowe obejmujące swoim nadzorem placówki Spółdzielni to miedzy innymi:

1.      Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Lubinie, Polkowicach i Legnicy.

2.      Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, Delegatura w Legnicy.

3.      Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Delegatura w Lubinie.

4.      Obwodowy Urząd Miar w Legnicy.

Ponadto prawidłowość funkcjonowania systemu HACCP oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Higienicznej (GHP) jest corocznie weryfikowana poprzez audyty prowadzone przez odbiorców wyrobów Spółdzielni.

© 2024 Społem Lubin sp. z o.o. | Wykonanie: TOMART