Ogłoszenia i komunikaty

środa, 23 maj 2018 08:05

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI „SPOŁEM” PSS LUBIN

ZARZĄD „SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW w Lubinie
zgodnie z § 26 Statutu Spółdzielni zwołuje

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI „SPOŁEM„ PSS LUBIN

w dniu 27 czerwca 2018 r., godz. 17.00 ( środa) siedziba Spółdzielni, Lubin, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 82


Projekt porządku obrad Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie Zebrania i wybór Przewodniczącego.
2. Przyjecie porządku i zatwierdzenie regulaminu obrad.
3. Wybór Prezydium i Komisji Zebrania:
a) Mandatowo — Skrutacyjnej,
b) Uchwal i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności podejmowania uchwal.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok, z wykonania uchwal podjętych na poprzednim Zebraniu tj. w dniu 29 czerwca 2017 r. i 11 stycznia 2018 r. oraz przedstawienie programu działania na rok bieżący.
6. Rozpatrzenie wniosków — odwołań zgłoszonych pod adresem Zebrania.
7. Rozpatrzenie protokołu lustracji ustawowej.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
9. Dyskusja
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat za rok 2017,
b) podziału nadwyżki bilansowej,
c) kierunków i programu działania Spółdzielni na rok 2018,
d) określenia najwyższej sumy zobowiązań jaka Spółdzielnia może zaciągnąć,
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
f) zbycia nieruchomości zabudowanej w Lubinie, ul. Gajowa 2A,
g) oceny działalności Spółdzielni oraz udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowo — Skrutacyjnej i Wnioskowej.
12. Zamknięcie obrad.


ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

 


UWAGA: Uwagi do projektu porządku obrad można zgłaszać do Komórki Organizacyjno-Prawnej oraz Sekretariatu do dnia 30 maja 2018r.Czytany 91 razy
© 2016 Społem PSS Lubin | Wykonanie: TOMART