Aktualności

wtorek, 13 grudzień 2016 20:26

Karta Stałego Klienta

Dziękujemy, że jesteście Państwo naszymi klientami i doceniamy to, że wybraliście sklepy SPOŁEM PSS Lubin. Dlatego przygotowaliśmy specjalny program lojalnościowy i teraz - dzięki KARCIE STAŁEGO KLIENTA - zakupy w naszych sklepach są jeszcze tańsze. 
Zapraszamy do zapoznania się regulaminem Programu, odbioru Karty - i korzystnych zakupów w naszych sklepach.

 


Regulamin programu lojalnościowego Społem Lubin:

„Karta stałego Klienta”


I. Postanowienia ogólne.

1) Regulamin określa zasady przystępowania do programu lojalnościowego Społem Lubin (zwany dalej Programem) oraz warunki uczestnictwa w Programie, w ramach którego Klientom w zamian za dokonane zakupy przyznawane będą określone korzyści związane  z działalnością Społem Lubin. Program dotyczy sieci sklepów Społem Lubin w Lubinie, Polkowicach i Legnicy (zwanej dalej Sklepami lub Sklep). Wykaz sklepów dostępny na stronie internetowej www.spolem.lubin.pl

2) Organizatorem programu lojalnościowego jest Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą przy ul Marii Skłodowskiej - Curie 82, 59-301 Lubin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085424, NIP 692 000 05 91, REGON 001032545 (zwana w skrócie Społem Lubin lub Organizatorem).

3) Programem objęte są jedynie produkty oferowane przez Społem Lubin.
 
4) Program nie jest określony czasowo, rozpoczyna się 02.01.2014r. 

II. Uczestnictwo w programie.

1) Uczestnikiem Programu może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna. 

2) Warunkiem przystąpienia jest dokonanie zakupów na co najmniej 50 zł, lub oddanie poprzedniej Karty stałego Klienta Społem.

3) Przystąpienie do Programu nastąpić może poprzez spełnienie warunku o którym mowa w ppkt. 2, wypełnieniu i podpisaniu formularza, którego egzemplarze dostępne są w Sklepie. Formularz powinien być wypełniony w sposób czytelny, kompletny i zgodny z prawdą. Do dyspozycji Klientów Społem Lubin pozostają jej pracownicy, którzy służyć będą pomocą przy prawidłowym wypełnianiu formularza zgłoszeniowego. Prawidłowe wypełnienie formularza oraz jego podpisanie stanowią warunek przystąpienia do Programu. Wypełniony i podpisany formularz należy oddać w ręce pracownika Sklepu.

4) W celu  przystąpienia do Programu wystarczające jest złożenie formularza zgłoszeniowego. Powtórne złożenie formularza zgłoszeniowego nie będzie podstawą do wydania kolejnych kart uczestnictwa w Programie, stosownie do postanowień pkt III Regulaminu.

5) Złożenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu, w tym zasad przystępowania i uczestnictwa w Programie.

6) Uczestnikiem Programu nie może być pracownik Społem Lubin. 

III. Karta uczestnictwa w programie.

1) Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w sklepie każdy z uczestników otrzyma w ciągu 3 dni roboczych (od dnia złożenia formularza zgłoszeniowego) Kartę uczestnictwa w Programie („Karta stałego Klienta” - zwaną dalej Kartą).          

W rozumieniu Regulaminu dniem przystąpienia do Programu jest dzień wydania Karty i akceptacja regulaminu, nie wcześniej jednak niż 01.01.2014r. 

2) Karta jest opatrzona unikalnym kodem kreskowym i numerem pozwalającym na identyfikację Uczestnika w systemie kasowym. Karta wymaga złożenia na jej blankiecie własnoręcznego podpisu przez Uczestnika.

3) Karta pozostaje własnością Społem Lubin. Uczestnik nie jest uprawniony do zbywania ani też przekazywania Karty osobom trzecim.

4) Karta nie jest kartą kredytową, debetową czy też inną kartą płatniczą, ani też nie stanowi elektronicznego instrumentu płatniczego. Karta może być wykorzystywana jedynie do celów i w sposób, o których mowa w Regulaminie.

5)  Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Społem Lubin bezpośrednio w Sklepie o zagubieniu lub zniszczeniu Karty. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim wydana zostanie nowa Karta, która zostanie przesłana do Sklepu wskazanego przez Uczestnika. Wyrobienie nowej Karty wiąże się z odpłatnością 10zł 

6) Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane zagubieniem, kradzieżą lub uszkodzeniem Karty.

7) W przypadku nie powiadomienia Organizatora o utracie lub kradzieży karty, Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty przez inną osobę.

IV. Przywileje związane z udziałem w Programie.

1) Uczestnik w celu przyznania mu przywilejów płynących z Programu powinien okazać Kartę pracownikowi Sklepu w celu zeskanowania kodu kreskowego przed zakończeniem paragonu. W wypadku, gdy Uczestnik nie będzie posiadać Karty przy dokonywaniu zakupu, rabat nie zostanie udzielony. 

2) Z tytułu uczestnictwa w Programie Uczestnikom będą przyznawane określone profity polegające na udzielaniu rabatu w wysokości 2% (dalej Rabatem) od kwoty zakupów, powyżej 30zł.

3) Rabat, o którym mowa w powyższym punkcie nie obejmuje zakupów na:

- wyroby tytoniowe,
- bilety komunikacji miejskiej PKS,
- doładowania telefonów z terminala,
- wyroby alkoholowe wysokoprocentowe powyżej 18%: rum, whisky, brandy, wódka  spirytus rektyfikowany itp.,
- bony na posiłki profilaktyczne.

4) Społem Lubin zastrzega sobie prawo do wprowadzania innych sposobów premiowania Uczestników za dokonywane zakupy w Sklepie

5) Prawo do korzystania z Karty, jest prawem osobistym i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

V. Ustanie Uczestnictwa. 

1) Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie wraz z Kartą w Sklepie. Zakończenie uczestnictwa  w Programie nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji z programu. 

2) Społem Lubin uprawniona jest do wykluczenia Uczestnika z Programu w sytuacji, gdy postępowanie Uczestnika jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem. Wykluczenie z Programu staje się skuteczne z dniem podjęcia w tym przedmiocie decyzji przez Społem Lubin, o czym wykluczony Uczestnik zostanie poinformowany na piśmie na podany adres. 

3) W wypadkach, o których mowa w ppkt 1 i 2 Karta staje się nieaktywna w dniu ustania uczestnictwa. Od tego dnia Uczestnik traci prawo do korzystania z karty oraz wszelkich akcji promocyjnych związanych z uczestnictwem w Programie

4) Z chwilą ustania uczestnictwa Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach związanych z realizacją Programu.

VI. Ochrona danych osobowych. 

1) Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika, w rozumieniu art. 7 pkt 4) ustawy o ochronie danych osobowych jest Społem Lubin. Organizator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych dotyczących Uczestnika, podanych w związku z przystąpieniem do Programu i uczestnictwem w nim. 

2) Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich uzyskanie przez Organizatora jest niezbędne do przystąpienia do Programu. Zgoda, o której mowa, zostanie potwierdzona przez Uczestnika własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym.

3) W przypadku gdy dane Uczestnika podane w formularzu wypełnionym w Sklepie są nieczytelne lub są niewystarczające do nawiązania kontaktu z Uczestnikiem, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania związanego z przywilejami uczestnictwa w programie. Uczestnik jest zobowiązany do weryfikacji czytelności lub kompletności danych, wymaganych do wypełnienia w formularz

4) Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, jak również prawo do ich poprawiania, uzupełniania i prostowania zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, jak również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub do ich usunięcia, w przypadku jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ww. ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5) Wgląd do danych, ich kontrolę i modyfikację można dokonać poprzez napisanie pisma do Społem Lubin ul. Marii Skłodowskiej - Curie 52, 59-301 Lubin z prośbą o udostępnienie danych. 

6) Na zasadach, o których mowa w art. 23 Ustawy o ochronie danych osobowych Społem Lubin ma prawo do przetwarzania danych osobowych w przypadku zgody wyrażonej przez Uczestnika oraz w przypadku, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Społem Lubin polegających na marketingu bezpośrednim własnych produktów.

7) Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

VII. Postanowienia końcowe.

1) Społem Lubin uprawniona jest do zawieszenia lub zakończenia funkcjonowania Programu o czym Uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem  w formie pisemnej na podany adres korespondencyjny. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Uczestnik ma prawo do skorzystania z profitów przyznanych mu przed datą otrzymania informacji o zawieszeniu lub zakończeniu funkcjonowania Programu.

2) Wszelkie zapytania oraz wątpliwości związane z uczestnictwem w Programie Uczestnicy mogą zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej na adres siedziby Społem Lubin.

3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, co nie będzie mieć wpływu na prawa już nabyte przez Uczestników. Z każdą zmianą Uczestnicy mogą się zaznajomić na stronie internetowej www.spolem.lubin.pl. 

4) Regulamin Programu dostępny będzie na stronie www.spolem.lubin.pl, w Sklepie oraz w siedzibie Organizatora.

5) Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.

6) Prawa związane z Programem nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy Uczestnikami Programu.

7) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

Lubin dnia, 16.12.2013r.                                                                   ZARZĄD SPOŁEM LUBIN

 

 

 

 

© 2016 Społem Lubin sp. z o.o. | Wykonanie: TOMART